แผ่นปิดแผลจากไซโคซานและวุ้นว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรส ดีสวัสดิ์, ฐฌกร ศรีกุลคร, ฐิตาภรณ์ ชำนาญหมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาต้นแบบของแผ่นปิดแผลชนิดใหม่ โดยนำไคโตซาน (chitosan) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) มาผสมกับวุ้นในใบของว่านหางจระเข้ที่มีสรรพคุณเด่นในการรักษาผิวหนังที่โดนของร้อนลวก การสมานบาดแผล การต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดการอักเสบ และทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยวิธี casting จากนั้นจะทำการศึกษาสมบัติเบื้องต้นของแผ่นปิดแผลจากไคโตซานและวุ้นว่านหางจระเข้ที่เตรียมได้ อาทิ สมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิค thermogravimetric analysis (TGA) สัณฐานวิทยาโดยใช้ scanning electron microscope (SEM) รวมถึงการทดสอบองศาของการบวมพอง (swelling degree) และการดูดน้ำ (water absorption) เป็นต้น