องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ด Lentinus sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชชนน แสงจันทร์, ภักดิ์มาตุภูมิ ปริศนานันทกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพันธ์ บางยี่ขัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจเห็ดจากอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบเห็ดที่ตั้งชื่อว่า EB 2204 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์พบว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus) แต่มีขนาดสปอร์ที่แตกต่างกัน เห็ดขอนขาวมีสปอร์ขนาด 2 – 2.5 X 5 – 9 ไมโครเมตร แต่เห็ด EB 2204 มีสปอร์ขนาด 2.5 – 3 (5) x 10 – 12.5 ไมโครเมตร ซึ่งใหญ่กว่า จึงมีความเป็นไปได้ว่าเห็ด EB2204 อาจเป็นเห็ดที่ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน ในการทดลองนี้จะทำการสกัดสารสกัดจากดอกเห็ด EB2204 และถุงขี้เลื่อยที่ใช้เพาะเห็ด EB2204 แล้ว ด้วยตัวทำละลาย Methanol และ Ethyl Acetate แล้วนำสารสกัด Ethyl acetate/Methanol ของดอกเห็ด/ถุงเพาะเห็ด มาทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียและรา ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ผลของสารสกัดต่อการงอกของเมล็ดพืชและความมีชีวิตของไรทะเล