การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยพืชโดยใช้วัสดุประสานจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศินิภา คลังสอน, ประชาธิปไตย ไตรพิพัฒเจริญกุล, คีตกัลยา โสตถิสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยพืชโดยใช้วัสดุประสานจากธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า จากการทดลองผลิตแผ่นผนังจากเส้นใยพืช 3 ชนิด คือ ต้นธูปฤาษี ต้นกก และต้นผักตบชวา พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานคืออัตราส่วน 1.50 : 1 : 4 (เส้นใย : ยางบง : น้ำ) โดยน้ำหนัก หรือเทียบปริมาณยางบงเป็น 40% ของน้ำหนักเส้นใยพืช การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุ พบว่า แผ่นผนังเส้นใยพืชทุกความหนาแน่นมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำกว่า ปาร์ติเกิลบอร์ดและยิปซั่มบอร์ด ผลจากการทดสอบค่าการดูดซับเสียง พบว่า แผ่นผนังเส้นใยพืชทุกความหนาแน่นเริ่มดูดซับเสียงได้ดี และการทดสอบลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้นใยพืชมีความหนาแน่นและความชื้นอยู่

ในเกณฑ์ที่ มอก.876 – 2547 กำหนดไว้ แต่การพองตัวตามความหนายังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จากการทดลองตามแนวทางนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าแผ่นผนังจากเส้นใยพืชสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยพืชโดยใช้วัสดุประสานจากธรรมชาติ หรือต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ให้ดีขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัชพืช และสามารถเป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม