การศึกษาผลทางอัลลีโลพาธีของดาวเรืองกับไคโตซานเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานัชชา วุฒิภัทรภิญโญ, จุฬาลักษณ์ แก้วดวงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันได้มีการปลูกพืชโดยใช้วิธีต่างๆ และเกษตรกรก็ได้นำมาสารเคมีมาใช้ในการเกษตรเพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช หรือกำจัดแมลง และศัตรูพืช โดยสารเคมีได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก นอกจากนี้สารเคมียังเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงนำ ผลทางอัลลีโลพาธีของลำต้นและใบของดาวเรืองทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ดาวเรืองฝรั่งเศส ดาวเรืองอเมริกัน ดาวเรืองพื้นเมือง มารวมกับไคโตซานนำมาทำเป็นสารธรรมชาติแทนสารเคมีที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง ในแปลงปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้ง