ผลของไซโตไคนินในน้ำมะพร้าวต่อการชักนำยอดของต้นตะเคียนทองในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญสกุล คุณโคตร, ชนิกานต์ ใหญ่เลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะเคียนทอง (Hopea odorata) จัดเป็นไม้ที่มีคุณค่าอย่างมากของประเทศ เนื่องจากคุณประโยชน์และสรรพคุณที่มากมายทั้งทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และทางด้านสิ่งแวดล้อม (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้,2556) การขยายพันธุ์ไม้ตะเคียนทองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากโดยส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์โดยการผลิตกล้าจากเมล็ดปัญหาในการผลิตกล้าจากเมล็ดตะเคียนทอง คือ เมล็ดไม้ตะเคียนทองเป็นเมล็ดที่สูญเสียความงอกไว (recalcitrant seed) ในการทดลองศึกษาครั้งนี้ต้องการขยายพันธุ์ตะเคียนทองด้วยการศึกษาไซโตไคนินในน้ำมะพร้าวที่ระดับความเข้มข้น 15 และ 20 %(v/v) และ BA ที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตรกับการศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อตาข้างตะเคียนทอง ด้วยวิธีการฟอกฆ่าเชื้อแบบที่ 1 การฟอกสด วิธีการฟอกฆ่าเชื้อแบบที่ 2 ฟอกด้วยClorox 5% นาน 10นาที จำนวน 1 ครั้ง วิธีการฟอกฆ่าเชื้อแบบที่ 3 ฟอกด้วยClorox 10% นาน 10นาที จำนวน 2 ครั้ง และวิธีการฟอกแบบที่ 4 ฟอกด้วยClorox 5% นาน 10นาที จำนวน 2 ครั้ง ทำให้พบว่าการศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อด้วยตาข้างมีอัตราการรอดร้อยละ 100 และการศึกษาไซโตไคนินในน้ำมะพร้าวที่ระดับความเข้มข้น 15 และ 20 %(v/v) และ BA ที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าที่ความเข้มข้นของน้ำมะพร้าว 15% และความเข้มข้นของน้ำมะพร้าว 20% เติม BA ที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการรอดของตะเคียนทองคิดเป็นร้อยละ 100 และ 33.33 ตามลำดับ แสดงว่าผลจากอัตราการรอดของตาข้างตะเคียนทองนั้นสามารถที่จะทำให้เนื้อเยื่อตะเคียนทองเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณในระยะต่อไปได้