การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย Chlorella sp. ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชายเทพ ยศชู, รุจิกร ศรศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานทิพย์ กลิ่นจันทร์หอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.แขวงกระทุ่มราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. โดยใช้น้ำเสียในชุมชมหนองจอกร่วมกับสูตรอาหารจากกรมประมงเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน แล้วนำน้ำจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. นำมาวิเคราะห์ DO OD COD จากนั้นนำไปตกตะกอนโดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่กำลังไฟ 450 w. ร่วมกับอลูมิเนียมซัลเฟต 0.14 g/L นำมาสกัดน้ำมันโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นและปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นใช้คลื่นไมโครเวฟที่กำลังไฟ 150 w. เป็นเวลา 20 นาที นำมาเปรียบเทียบน้ำมันไบโอดีเซลมาตรฐานกับน้ำมันไบโอดีเซลเตรียม Mobile phase ที่ประกอบด้วยสารปิโตรเลียมอีเทอร์:อะซิโตน:อะซิติก ในอัตราส่วน 9:3:1 เมื่อสารเคลื่อนที่แล้วนำแผ่น TLC ออกจากภาชนะรอให้แห้งและส่องด้วยรังสียูวีเพื่อให้ผลปรากฏ นำไปวิเคราะห์ความหนืด จุดวาปไฟ ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ด้วยเทคนิค แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) ด้วยวิธีมาตรฐาน EN 14103