การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กรีนโฟมคอมโพสิตด้วยเซลลูโลสจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวนันท์ พูนพนัง, ชญานิษฐ์ พิพัฒน์ผล, นริสสรา จันทรสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์