ถ่านซังข้าวซับโทลูอีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา ไชยเรือน, นาริฐา สังข์พัชรวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญา หลักฐาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดลำปางก็เป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรกรรมค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการปลูกข้าวของชาวนา และหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะเหลือส่วนล่างของต้นข้าวที่โผล่พ้นดินมา ในส่วนนี้เรียกว่า “ซังข้าว” ชาวนาจะทำการเผาซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในฤดูต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงนำมาสู่ประเด็นคำถามว่า ซังข้าวสามารถนำไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์อะไรได้อีก และจากการศึกษาคุณสมบัติของซังข้าว คณะผู้วิจัยพบว่าหากนำซังข้าวที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวมาทำเป้นตัวดูดซับที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลพบว่าสามารถดูดซับสารโทลูอีนได้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่นำซังข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ซังข้าว