การเตรียมสารดูดซับผสมซิลิกา/โครงข่ายโลหะอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริตา อรุณชาติ, ภาสวิชญ์ กาลศิริศิลป์, จันทร์กระจ่าง วัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพงศ์ ไชยนอก, นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เอทานอลถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้เอทานอลผสมกับปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยเอทานอลที่ใช้นั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.5% โดยน้ำหนัก ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้วิธีการกลั่นแบบอะซีโอโทรปิคเพื่อให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มีข้อด้อยคือค่าใช้จ่ายของพลังงานที่สูงและปัญหาเรื่องสารเคมีที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ปัจจุบันมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดูดซับน้ำโดยอาศัยการดูดซับด้วยวัสดุที่มีความพรุนเป็นระบบที่มีการดูแลและบำรุงรักษาง่ายกว่า โดยกระบวนการแยกเอทานอลออกจากน้ำด้วยวัสดุรูพรุนเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมสารดูดซับซิลิกา/โครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อดูดซับน้ำออกจากเอทานอล โดยการสังเคราะห์ซิลิกาและโครงข่ายโลหะอินทรีย์ประเภท MIL-101(Cr) ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลและผสมในอัตราส่วนต่างๆ จากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึก โครงสร้างทางเคมี หมู่ฟังก์ชัน ค่าพื้นที่ผิว การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสารโดยอาศัยคุณสมบัติความร้อน ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และค่าการดูดซับน้ำ