การศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของของเหลวจากโรงงานน้ำตาลหญ้าหวานในการทำไข่เยี่ยวม้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรามัย อุดมสถาพันธ์, ฉันท์ชุลี สุโภภาค, พรชนก ทรัพย์วัฒนาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ, ทิพนาถ น้อยแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในขั้นตอนการผลิตน้ำตาลจากหญ้าหวานนั้นต้องมีการล้างสี (Pigment) ด้วยสารละลายเกลือ (NaCl) และโซดาไฟ (NaOH) จะเหลือส่วนที่เป็นของเหลว ซึ่งมีค่า ความเป็นเบส ความเข้มข้นของเกลือและอินทรียวัตถุสูง ส่งผ่านท่อสแตนเลสไปเก็บของเหลวนี้ไว้ในบ่อพักน้ำเสีย จากการศึกษาพบว่าน้ำเสียที่เหลือมีค่าความเป็นเบส pH สูง มีความเข้มข้นของเกลือ และอินทรียวัตถุสูงในการที่มีลักษณะดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นว่าการนำน้ำเสียที่ได้มีความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์โดยการนำมาเป็นส่วนผสมในการทำไข่เยี่ยวม้า โดยตรวจสอบคุณภาพของของเหลวจากโรงงานน้ำตาลหญ้าหวานแล้วนำไข่มาแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดในการทำไข่เยี่ยวม้า