การศึกษาผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายต่อการทําลายเยื่อหุ้มไวรัส ของแบบจำลองไวรัสโคโรน่า 2019

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสรวี ตริยมงคลรัตน์, กรุณา โสมนรินทร์, พันกร ฉันทาธิคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวลพรรณ วีระเวชสุกิจ, ภาวดี บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายในการทำลายเยื่อหุ้มไวรัสผ่านแบบจำลองไวรัสโคโรน่า 2019 มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 2 ชนิดคือ ฟ้าทะลายโจรและกระชาย ในการทำลายชั้นไขมันที่ห่อหุ้มไวรัสผ่านแบบจำลองไวรัสโคโรน่า 2019