เครื่องยนต์โซลินอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณชัย สมคะเน, กฤตจามร สินทวีเสถียร, กฤติน พัฒนาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชบาไพร สืบสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องยนต์ที่ทำจากแม่เหล็กและขดลวด เพื่อผลิตพลังงานกล เพื่อนไปใช้ในชีวิต