การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ ต้นหูกระจง ต้นตะขบ และต้นแค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกรัตน์ มีสกุล, วรนุช โชติพรม, สิทธิเดช วงศ์บุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระศักดิ์ เนมินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ ต้นหูกระจง ต้นตะขบ และต้นแค มีจุดประสงค์เพื่อผลิตและหาปริมาณของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ ต้นหูกระจง ต้นตะขบ และต้นแค ด้วยการเผาในปี๊บ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ สีและกลิ่น คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-เบส (ค่า pH) ของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ ต้นหูกระจง ต้นตะขบ และต้นแค ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ ต้นหูกระจง ต้นตะขบ และต้นแค ศึกษาผลของความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณต่อประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตง และศึกษาความคงทนของประสิทธิภาพในการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน และจากการศึกษาพบว่าจากการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ ต้นหูกระจง ต้นตะขบ และต้นแค พบว่าต้นพญาสัตบรรณให้ปริมาณน้ำส้มควันไม้เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 49.00 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของน้ำส้มควันไม้ พบว่าน้ำส้มควันไม้ทุกชนิดมีลักษณะเป็นไปตามลักษณะของน้ำส้มควันไม้ที่กำหนดในนิยามศัพท์เฉพาะ ทั้งนี้เมือทำการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากพันธุ์ไม้ที่ต่างชนิดกัน พบว่าน้ำส้มควันไม้จากพันธุ์ไม้ทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการไล่ด้วงเต่าแตงได้ทั้งหมด ซึ่งน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณมีประสิทธิภาพในการไล่ด้วงเต่าแตงสูงที่สุด เฉลี่ย 89.00% และเมื่อศึกษาถึงระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ พบว่าน้ำส้มควันไม้ที่ระดับความเข้มข้น 100% มีประสิทธิภาพการไล่ด้วงเต่าแตงได้สูงที่สุด และเมื่อศึกษาถึงความคงทนของประสิทธิภาพในการไล่ด้วงเต่าแตงของน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณ พบว่าน้ำส้มควันไม้จากต้นพญาสัตบรรณมีประสิทธิภาพในการไล่ด้วงเต่าแตงได้สูงสุดจากการศึกษา คือ 7 วัน