เเผ่นกรองอากาศจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สกุณเกต ปาปวน, กัลยรัตน์ฺ รัตนโกสินทร์, ชนิดาภา ไกลกล้าคีรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายรุ่ง มีหลาย, ประหยัด ปันแปง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งร้ายแรง ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากรายงานของ World Health Organization คาดการณ์ว่ามลพิษทางอากาศมีส่วนต่อการตายก่อนวัยอันควร 7 ล้านคนต่อปีและมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหลักอันดับที่ 4 ของการตายก่อนวัยอันควรของโลกและเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจโลกจากรายงานของ The World Bank ว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 225,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี(รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 : กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

การจัดอันดับแสดงให้เห็นว่าสถานที่ในเอเชียส่วนมากอยู่ใน 10 อันดับสูงสุดของเมืองที่มีระดับ PM 2.5 สูงที่สุดในปีพ.ศ. 2561 การรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ PM 2.5 ของกรีนพีซในประเทศไทยปี 2561 พื้นที่เมืองที่ต้องเผชิญกับมลพิษ PM 2.5 ใน 10 อันดับแรกมีความเข้มข้นของ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานของประเทศไทย 50 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีสารเคมีต่างๆเป็นองค์ประกอบและมีแหล่งกำเนิดที่หลากหลาย PM 2.5 ถูกพิจารณาว่าเป็นมลพิษที่มีผลกระทบกับสุขภาพ มากที่สุดในบรรดามลพิษทางอากาศโดยทั่วไป เนื่องจากด้วยขนาดที่เล็กมาก PM 2.5 สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และลุกลามทั่วร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุด้านสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้เกิดจากแหล่งธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นโดยแหล่งกำเนิด PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์ของยานพาหนะ อุตสาหกรรม การเผาฟืนและถ่านหินรวมทั้งสารมลพิษอื่นๆ ที่ทำปฏิกิริยาอยู่ในอากาศ ซึ่งปกติวิธีการป้องกัน PM 2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายคือการใส่หน้ากากอนามัย การใช้เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ ที่ผลิตจาก Meltblown Nonwoven Nanofiber, Polytetrafluoroethylene หรือ Polyurethane foam ซึ่งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งผลเสียต่อร่างกายผู้ใช้(บทความสุขภาพ : กองบรรณาธิการ HONESTDOCS)

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำการศึกษาข้อมูลการใช้วัสดุธรรมชาติมาทดแทนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากการศึกษาโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าวและเปลือกข้าวโพด มาสกัดเพื่อนำเส้นใย มาเป็นส่วนประกอบของแผ่นกรอกงอากาศจากวัสดุธรรมชาติ