การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนนักเรียนอัจฉริยะด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ คูณชัยภูมิ, ณัฐมน อ่างลี, พัชรพร เลิศแหละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถิติการมาโรงเรียน และข้อมูลการเข้าโรงเรียนของนักเรียนจากกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีนักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ และมีการเข้าโรงเรียนไม่ตรงเวลาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพในการตรวจสอบไม่มากพอ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน จึงมีการจัดตารางเวรประจำวันของคุณครู และสภานักเรียนให้ประจำอยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจสอบการแต่งกายของนักเรียน แต่ในการแก้ปัญหาไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมีนักเรียนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมที่สามารถตรวจสอบเครื่องแต่งกาย ตรวจสอบเวลาเข้าโรงเรียนและทำการหักคะแนนนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเครื่องแต่งกาย ตรวจสอบเวลาเข้าโรงเรียน โดยบันทึกข้อมูลในระบบ ทำการหักคะแนนอัตโนมัติ อีกทั้งยังส่งแจ้งเตือนเวลาเข้าโรงเรียนไปยังครูประจำชั้น ผู้ปกครอง และแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์