การตรวจวัดไอออนตะกั่วในน้ำโดยใช้สารสกัดแอนโทไซยานินจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาริสา ศรีสิงห์, เกษราวรรณ เกิดสมบัติ, กิจติศักดิ์ มาตรวัตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกานต์ นิ่มดำ, กนกวรรณ สุรชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสกัดสารแอนโทไซยานินจากพืชโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (2) เพื่อศึกษาความจำเพาะของสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชต่อไอออนตะกั่ว (3) เพื่อศึกษาการตอบสนองของสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชต่อไอออนตะกั่วที่ความเข้มข้นต่างๆ พืชที่นำมาศึกษา ได้แก่ผลสุกของโคลงเคลง โคลงเคลงขนต่อมและหม่อน แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 การสกัดและวิเคราะห์สารแอนโทไซยานินจากพืชโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย การวิเคราะห์หาสารแอนโทไซยานินจากสารสกัดที่ได้จากพืช โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 วิธี ดังนี้ 1) Cyanidin test พบว่าผลการทดสอบหาสารแอนโทไซยานินของสารสกัดที่ได้จากโคลงเคลง, โคลงเคลงขนต่อมและหม่อน เปลี่ยนจากสีเดิมคือสีม่วงแดงไปเป็นสีส้มแดงซึ่งให้ผลเป็นบวก 2) UV-Visible spectroscopy เมื่อนำสารสกัดที่ได้จากพืชมาเจือจาง เพื่อทดสอบหาความยาวคลื่นสูงสุด (λmax) ที่ความยาวคลื่น 450-650 นาโนเมตร พบว่าโคลงเคลง, โคลงเคลงขนต่อมและหม่อนมีค่าความยาวคลื่นสูงสุด(λmax) อยู่ที่ 528.0 นาโนเมตร, 527.8 นาโนเมตร และ 523.7 นาโนเมตร ตามลำดับซึ่งจากการทดสอบทั้งสองวิธีพบว่าเป็นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน ตอนที่ 2 ศึกษาความจำเพาะของสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชต่อไอออนตะกั่ว พบว่า เมื่อนำสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืช ไปศึกษาความจำเพาะต่อไอออนตะกั่วด้วยตาเปล่า พบว่าสีของสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จากพืช ได้แก่ โคลงเคลง และโคลงเคลงขนต่อม กับไอออนตะกั่วเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ส่วนไอออนโลหะอื่น ๆ มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสี และสีของสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จากหม่อนกับไอออนตะกั่วเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ส่วนไอออนโลหะอื่น ๆ มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสี และเมื่อนำไปทดสอบความจำเพาะต่อไอออนตะกั่วด้วยวิธี UV-Visible Spectroscopy พบว่าสารสกัดแอนโทไซนินจากพืชกับไอออนตะกั่ว มีค่าการดูดกลืนแสงเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ส่วนไอออนโลหะอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ตอนที่ 3 ศึกษาการตอบสนองของสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชต่อไอออนตะกั่วที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าสีของสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จากโคลงเคลง และโคลงเคลงขนต่อม กับไอออนตะกั่วเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และเปลี่ยนแปลงทุกความเข้มข้น ส่วนสีของสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้จากหม่อนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย