แบบจำลองเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติศักดิ์ เนตรภักดี, คัชฑาเทพ ศรีกุดตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ศรีสุภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดทำโมเดลอุปกรณ์เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการปลูกข้าวโพด เพื่อหาวิธีการทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการปลูกข้าวโพด เพื่อนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเรื่องล้อ เพลา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยในการประกอบอาชีพของครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการทำงานเป็นทีม โดยได้มีการทดลองประสิทธิภาพของชิ้นงานนี้กำลังอยู่ในช่วงการทดลอง และมีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี ดังนั้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดได้อย่างดี