แผ่นปรับเพื่อบรรเทาความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชมน เมรสนัด, ปวริศา บุษบง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์