อิฐเปลี่ยนโลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อทิตญา แช่มโสภา, จิรภิญญา อารีชม, ชนาภา หอมไม่วาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิต ศรีผาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างอิฐมวลเบาจากขยะที่มีความหนาแน่นต่ำ

  2. เพื่อสร้างอิฐมวลเบาที่มีความสามารถในการลดพลังงานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร

  3. เพื่อสร้างอิฐมวลเบาที่มีความแข็งแรงเมื่อตกจากที่สูง

โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ สร้างอิฐมวลเบาจากปูนซีเมนต์ผสมเปลือกไข่และขยะที่ความหนาแน่นต่ำ ซึ่งในโครงงานได้มีการศึกษา

สองปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอิฐมวลเบา

ได้แก่ ปัจจัยที่หนึ่ง อัตราส่วนเชิงปริมาตรของสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตอิฐในสี่อัตราส่วนได้แก่ อัตราส่วน A B C และ D และปัจจัยที่สอง ชนิดของสารตั้งต้นของอิฐซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของขยะความหนาแน่นต่ำ สามชนิดได้แก่ ผักตบชวา กาบมะพร้าวและเม็ดโฟม