การพัฒนาวัสดุและโครงสร้างโดยใช้หลักฟิสิกส์เพื่อคุณภาพของยกยอพันธุ์ใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัตร วิชนา, ยศวดี คึ้มยะราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากชุมชนบ้านสมสะอาดมีการจับปลามาค้าขายโดยการการจับปลาด้วยวิธีต่างๆ ส่วนใหญ่ชุมชนบ้านสมสะอาดจะจับปลาโดยวิธีการยกยอซึ่งทำจากไม้ไผ่มีน้ำหนักมากต้องใช้หลายคนยกจึงทำให้การยกแต่ละครั้งยุ่งยาก ดัง้นั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์วัสดุยกยอที่มีน้ำหนักเบา พกพาง่าย ใช้งานสะดวกและสามารถนำมาต่อยอดอาชีพจับปลาของชุมชนบ้านสมสะอาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน