โมเดลทำนายการกระจายของฝุ่นควันจากไฟป่าโดยใช้แบบจำลองเซลลูลาร์ออโตมาตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ยกย่อง, ณัฐพัชร์ ฉันทโรจน์ศิริ, ภูวเดช ประยุรธเนศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ, เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันไฟป่าเป็นภัยพิบัติและเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังตระหนักถึง ในการเกิดไฟป่าแต่ละครั้ง นอกจากความเสียหายของผืนป่า หรือที่อยู่อาศํยของสัตว์ป่าแล้ว สิ่งที่ตามมาคือเขม่าควัน หรือ ฝุ่นควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้ปริมาณมาก ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศและส่งผลต่อสุขภาพหากได้รับสะสมในร่างกายปริมาณมาก ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงนำมาสู่การพัฒนาแบบจำลอง โดยใช้หลักการทำงานแบบเซลลูลาร์ออโตมาตา ที่สามารถทำนายการกระจายตัวของไฟป่าและฝุ่นควันได้ในแต่ละช่วงหน่วยเวลา โดยการทำงานของโมเดลนั้นจะนำเข้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ คือ ความสูง พืชพรรณ ความชื้นในอากาศ ทิศทางและความเร็วของลม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของไฟป่าและฝุ่นควัน นำมาหาความสัมพันธ์ในรูปของสมการเพื่อเป็นเงื่อนไขให้โมเดลประมวลผล เมื่อได้ผลลัพธ์จากโมเดลแล้ว จึงนำไปวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอดีต นำผลลัพธ์เทียบกับข้อมูลจริง ภาพถ่ายดาวเทียม หรือคุณภาพของสภาพอากาศของพื้นที่นั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความแม่นยำ