ผลของไรแดงในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา พลายละหาร, จิฬาภา ปะเมธา, กุลธิดา สารสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของไรแดงในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของน้ำจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการวัดค่า DO,BOD,COD และ PH ที่จะนำมาศึกษาหาอัตราส่วนของหัวเชื้อคลอเรลลาต่อปริมาณน้ำเสีย และการกำจัดสาหร่ายเซลล์เดียวด้วยไรแดง