การศึกษายับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายเพื่อทำลายตัวอ่อนในไข่ยุงลายด้วยสารสกัดจากใบสะระแหน่ร่วมกับการรักษ์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิปัญญ์ เทพทอง, เกวลิน นิมมานนรวงศ์, ศิริกร วารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดวน บุญรังษี, ฉันทนา บุญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ศึกษายับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายเพื่อทำลายตัวอ่อนในไข่ยุงลาย

ด้วยสารสกัดจากใบสะระแหน่ร่วมกับการรักษ์น้ำ

มีจุดมุ่งหมายต้องการลดปริมาณยุงโดยทำลายเอมบริโอขณะอยู่ในไข่ด้วยสารสกัดจากพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแ

ทนการใช้สารเคมีจากทรายอะเบท และนำมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์แบบผง

โดยทำการศึกษาชนิดของสารสกัดจากพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยที่มีผลต่อการยับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงล

าย พบว่าสารสกัดจากใบสะระแหน่สามารถยับยั้งการทำลายไคตินส่งผลต่อการตายของเอมบริโอ

เมื่อปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลา 5 วันมีประสิทธิภาพยับยั้งทำลายไคตินได้ร้อยละ 100 มีค่า pH เฉลี่ยของสารสกัดเท่ากับ

7.55 ค่า DO เฉลี่ยเท่ากับ 8.40 mg/l

ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสะระแหน่ที่มีผลต่อการยับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลาย

พบว่าความเข้มข้น 5%10%15% โดยมวลต่อปริมาตร ในระยะเวลา 5 วัน

สามารถยับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายได้ร้อยละ 100 ค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 7.65 - 7.75 ค่า DO เฉลี่ยเท่ากับ

8.20-8.50 mg/l ศึกษาชนิดสารสกัดที่ได้จากพืชที่มีผลต่อการรักษ์น้ำ

พบว่าสารสกัดหยาบจากลำต้นผักบุ้งจีนสามารถลดสารปนเปื้อน มีปริมาณยากำจัดแมลงคาร์บาเมตเท่ากับ 6.00 mg/l

ค่า DO 5 เฉลี่ยเท่ากับ 12.70 mg/l ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากลำต้นผักบุ้งจีนที่มีผลต่อการรักษ์น้ำ

พบว่าความเข้มข้น 30% โดยมวลต่อปริมาตร สามารถลดสารปนเปื้อนมีปริมาณยากำจัดแมลงคาร์บาเมตเฉลี่ยเท่ากับ

3.63 mg/l ค่า DO 5 เฉลี่ยเท่ากับ 14.60 mg/l

ศึกษาอัตราส่วนผสมสารสกัดจากใบสะระแหน่กับสารสกัดจากลำต้นผักบุ้งจีนที่มีผลต่อการยับยั้งการทำลายไคตินข

องเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำ พบว่าเปลือกไข่ยุงลายเมื่อครบ 5 วัน

ไข่ไม่แตกและปริมาณยากำจัดแมลงคาร์บาเมตเฉลี่ยเท่ากับ 6.77 mg/l ค่า DO 5 เฉลี่ยเท่ากับ 7.60 mg/l ค่า pH

เฉลี่ยเท่ากับ 7.06

ศึกษาชนิดตัวดูดซับจากกากเส้นใยพืชที่สามารถดูดซับสารสกัดจากพืชสำหรับผลิตภัณฑ์ผงยับยั้งการทำลายไคตินขอ

งเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำ พบว่าผงจากกากเส้นใยใบสะระแหน่ต่อผงกากเส้นใยลำต้นผักบุ้งจีน 1:2 โดยมวล

มีปริมาณสารกำจัดแมลงคาร์บาเมตเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 mg/l เปลือกไข่ยุงลายไม่แตก ค่า DO 5 เฉลี่ยเท่ากับ 10.60 mg/l

ศึกษาเปรียบเทียบผงยับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายกับทรายอะเบทต่อน้ำตัวอย่างที่มีผลต่อการรักษ์น้ำ

พบว่า 0.5 กรัมต่อน้ำตัวอย่าง 500 ลูกบาศ์เซนติเมตร น้ำไม่มีกลิ่นค่า DO 5 เฉลี่ยเท่ากับ 10.30 mg/l

ปริมาณสารกำจัดแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 1.14 mg/lอุณหภูมิน้ำเฉลี่ย 27.8 องศาเซลเซียส ค่าpH เฉลี่ยเท่ากับ 6.76

และไม่พบสิ่งมีชีวิต Nitzchia sp ที่บ่งบอกว่าน้ำเสีย