​อุปกรณ์บริหารนิ้วมือสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคนิ้วล็อค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร แนวตัน, ศศิธรณ์ พิกุลแก้ว, ณัฐนนท์ โสภณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย, กันนาพร พู่พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์บริหารหรือกายภาพบำบัดนิ้วมือหลังผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคชนิดรุนแรงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำกายภาพบำบัดนิ้วมือของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ให้สามารถออกแรงขยับและบริหารนิ้วมือได้ด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อป้องกันหรือลดภาวะข้อนิ้วยึดจากการไม่ได้เคลื่อนไหวนิ้วมือเป็นระยะเวลานาน และเพื่อใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์กายภาพบำบัดมือให้รองรับกับสรีระของนิ้วมือและมือของผู้ป่วย โดยมีวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1. ออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์กายภาพบำบัดมือด้วยโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ได้แก่ โปรแกรม Autocad และ Tinkercad โดยออกแบบชิ้นส่วนข้อพับนิ้วมือและข้อต่อกลไกการพับนิ้วมือ 2. ปริ้นท์โครงสร้างอุปกรณ์บำบัดนิ้วมือด้วยเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ชนิด Fused Deposition Modeling (FDM) จากนั้นนำส่วนประกอบอันได้แก่ ข้อพับ และโครงสร้างมือ มาประกอบเป็นอุปกรณ์บริหารนิ้วมือ 3. เขียนโปรแกรมลงใน Arduino board เพื่อควบคุม Servo motor บังคับการพับเข้าของนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว โดยมอเตอร์จะดึงเส้นเอ็นที่ยึดกับข้อต่อของเครื่องที่นิ้วมือ ให้ม้วนดึงนิ้วมือเข้ามา 4.ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์บริหารนิ้วมือ