การประดิษฐ์ถาดเพาะกล้าจากเส้นใยธรรมชาติและยางไม้ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา Pythium ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าในพืชวงศ์ Solanaceae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัลลิกา น้ำแก้ว, ภัทรภรณ์ พุ่มสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ถาดเพาะกล้าจากเส้นใยธรรมชาติและยางไม้ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา Pythium ที่ก่อโรครากเน่าในพืชวงศ์ Solanaceae มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ำและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Pythium ของยางไม้ชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ำ ความเหนียว และความสามารถในการปลดปล่อยไนโตรเจนและโพแทสเซียมของเส้นใยชนิดต่างๆ และเพื่อประดิษฐ์ถาดเพาะกล้าจากเส้นใยธรรมชาติและยางไม้ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา Pythium ที่ก่อโรครากเน่าในพืชวงศ์ Solanaceae หลังจากได้ผลการทดลองครบ ผู้ศึกษาจะเลือกยางไม้และเส้นใยที่มีความเหมาะสมที่สุดในการประดิษฐ์ถาดเพาะกล้า แล้วเริ่มประดิษฐ์ถาดเพาะกล้าจากเส้นใยธรรมชาติและยางไม้ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา Pythium ที่ก่อโรครากเน่าในพืชวงศ์ Solanaceae