การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนของเส้นใยหญ้าคา เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยฟางข้าวที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณการติดของเมล็ดข้าวสินเหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ขันศิริ, ศิรินัดดา ศิริไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน สภาพอากาศในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ นอกจากจะส่งผลต่อมนุษย์เเล้วสิ่งเเวดล้อมต่างๆก็โดนผลกระทบด้วย เช่น ข้าว เมื่ออุณหภูมิสูงมากๆ จะทำให้เกษรเพศผู้ในข้าวเป็นหมัน ส่งผลให้ข้าวมีเมล็ดลีบ ติดเมล็ดได้น้อยลง ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นโครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนของเส้นใยหญ้าคา เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยฟางข้าวที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณการติดของเมล็ดข้าวสินเหล็กเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร