การผลิตกระถาง/ถาด/ถุงเพาะกลา้ไม้ย่อยสลายไดท้างชีวภาพจากเส้นใยพืชในท้องถิ่น เสริมธาตุ N P K จากใบพืชตระกูลถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญนิสา ปริวันตัง, ศิรินภา เพียงพอ, ปฏิภาณ มาลานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ มาลานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผลิตกระถาง/ถาด/ถุงเพาะกล้าไม้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใย พืชในท้องถิ่นเสริมธาตุ N P K จากใบพืชตระกูลถั่ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากรรมวิธีผลิตกระถาง/ ถาด/ถุงเพาะกล้าไม้จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นโดยใช้ตัวประสานจากน้ํายางธรรมชาติเสริมธาตุ N P K จากใบพืชตระกูลถั่ว 2) เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของขนาดความยาวของเส้นใยพืชในท้องถิ่น ปริมาณของเส้นใยพืชในท้องถิ่น และปริมาณของตัวประสานจากน้ํายางธรรมชาติ สําหรับใช้ในการขึ้นรูป 3) เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของ กระถาง/ถาด/ถุงเพาะกล้าไม้จากเส้นใยพืชในท้องถิ่น เสริมธาตุ N P K จากใบพืชตระกูลถั่ว ได้ผลการทดลอง ดังนี้

ผลการศึกษาอัตราส่วน ขนาดความยาว ปริมาณของเส้นใยพืชในท้องถิ่น และปริมาณของตัวประสาน จากน้ํายางธรรมชาติ ที่มีผลต่อ ความแข็งแรง และการเก็บรักษาความชื้น การย่อยสลาย พบว่า

  1. ความยาวของเส้นใยพืชในท้องถิ่น 2 เซนติเมตร ปริมาณ 10 20 และ 30 กรัม ปริมาณตัว ประสาน 10 20 และ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระถางที่แข็งแรง และรักษาความชื้นได้มากที่สุดคือ กระถาง ที่มีปริมาณเส้นใย 30 กรัม และใช้ตัวประสาน 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  2. ความยาวขอเส้นใยพืชในท้องถิ่น ง 5 เซนติเมตร ปริมาณ 10 20 และ 30 กรัม ปริมาณตัว ประสาน 10 20 และ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระถางแข็งแรง และรักษาความชื้นได้มากที่สุดคือ กระถางที่มี ปริมาณเส้นใย 30 กรัม และใช้ตัวประสาน 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  3. ความยาวของเส้นใยพืชในท้องถิ่น 10 เซนติเมตร ปริมาณ 10 20 และ 30 กรัม ปริมาณตัว ประสาน 10 20 และ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระถางแข็งแรง และรักษาความชื้นได้มากที่สุดคือ กระถางที่ ใช้เส้นใยพืชในท้องถิ่น 30 กรัม และใช้ตัวประสาน 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  4. ผลการทดสอบการย่อยสลาย กระถาง/ถาด/ถุงจากเส้นใยพืชในท้องถิ่น เสริมธาตุ N P K จากใบ พืชตระกูลถั่วที่ผลิตขึ้นสามารถย่อยสลายได้ โดยสภาวะที่ย่อยสลายเร็วที่สุดคือฝังกลบและมีความชื้น รองลงมาคือฝังกลบ และย่อยสลายช้าที่สุดคือวางไว้ที่สภาพปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการย่อยสลายทาง ชีวภาพต้องอาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยสลาย จุลินทรียจ์ ะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีความชื้น

  5. กระถาง/ถาด/ถุงจากเส้นใยพืชในท้องถิ่น เสริมธาตุ N P K จากใบพืชตระกูลถั่ว เมื่อนํามาเพาะ กล้าไม้ พบว่ากล้าไม้เจริญเติบโตงอกงามกว่ากระถางที่ไม่เสริมธาตุ N P K จากใบพืชตระกูลถั่ว