การออกแบบและศึกษาความสามารถของทุ่นไฟนำแสงเรือบริเวณร่องน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกัลยา เพชรสาคร, ธันยพร เหลือเเหล่, กมลรัตน์ อุ่นนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร รัชนิพนธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกแบบและศึกษาความสามารถของทุ่นไฟนำแสงเรือบริเวณร่องน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำทะเล เนื่องจากในปัจจุบันทุ่นไฟนำแสงสามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ซึ่งพบว่ามีข้อจำกัดบริเวณร่องน้ำตื้น เช่น บริเวณป่าโกงกาง ซึ่งเป็นที่ที่มีร่มไม้ปกคลุมบริเวณแสงส่องผ่านได้น้อย คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาการออกแบบทุ่นไฟนำแสงบริเวณร่องน้ำ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากเคมีระหว่างขั้วโลหะแมกนีเซียมเป็นขั้วแคโทด และ ขั้วโลหะทองแดงเป็นขัวแอโนด และใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์จากน้ำทะเลซึ่งสามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ โดยแบ่งการศึกษาดังนี้ 1) ขั้นตอนศึกษาอัตราการลดลงของมวลเเท่งเเมกนีเซียมต่อระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีโดยใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์เป็นน้ำทะเล 2) ออกแบบวัสดุโครงสร้างในการจัดทำทุ่นไฟ ที่จะเป็นเเหล่งผลิตกระเเสไฟฟ้า 3) ขั้นตอนศึกษาความสัมพันธ์ค่าความสว่าง(Lux)กับค่าความเค็มของน้ำที่แตกต่างกัน 4) ขั้นตอนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสว่างของทุ่นไฟโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากภาพที่ถ่ายกับระยะทางเมตรและ 5) ขั้นตอนศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างเมื่อใช้ทุ่นไฟนำเเสงเรือบริเวณร่องน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำทะเล