ถุงชาจากเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐวุฒิ วัฒนานนท์, ศตรัชด์ ปานเกลียว, สุชานันท์ เปิงขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราลี สินธุวา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน “ชา” เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ของโลก(Cecily Batten-Global Marketing Leader, 2023) และอัตราการใช้ถุงใส่ชาเพิ่มสูงขึ้น เพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้ซึ่งต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกทั้งมีงานวิจัยได้สำรวจถุงชาจำนวน 5 ยี่ห้อในตลาดพบว่ามีไมโครพลาสติก(10.9 ล้านกรัม)เจือปนในน้ำชาที่ชงด้วยถุงชา(Md.khabir Uddin Elsevier, 2022) โดยไมโครพลาสติกส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น พบ ไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล พบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในชั้นบรรยากาศ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสูตรการผลิตถุงชาจากเส้นใยธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งโรงเรียนของเราตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงตลาดของชุมชน จากการสังเกตพบว่า มีใบที่จุกสับปะรดเป็นขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก คนในชุมชนมีการกำจัดที่ผิดวิธี โดยการนำไปฝังกลบหรือเผาทิ้ง ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกเดือด เราจึงคิดที่จะพัฒนาถุงชาจากเส้นใยใบที่จุกสับปะรด ทั้งนี้งานวิจัยมีจุดประสงค์ ดังนี้ 1) พัฒนาสูตรการผลิตถุงชาจากเส้นใยใบสับปะรดที่ปราศจากไมโครพลาสติก 2) เพื่อทดสอบคุณภาพของถุงชาจากเส้นใยใบสับปะรดผลจากการวิจัยจะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิต อีกทั้งเป็นต้นแบบในการผลิตถุงชาที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนและยังสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG(สอวช., 2019) อีกด้วย