โครงงานการออกเเบบลายสานไม่ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิซรีน ด่านเท่ง, ธนพร ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริชาติ บำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ การออกแบบลายสานไม้ไผ่โดยใช้โปรแกรม Geogebra จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบลายสานไม้ไผ่โดยใช้โปรแกรม Geogebra เพื่อนำลายที่ออกแบบโดยโปรแกรม Geogebra มาสานไม้ไผ่และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อลวดลายในการสานไม้ไผ่โดยใช้โปรแกรม Geogebra ในการดำเนินงาน ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม Geogebra โดยใช้ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันลอการิทึม ออกแบบลายสานไม้ไผ่ได้ทั้งหมด 8 ลาย คือ ลายลดาวัลย์ ลายนลินทิพย์ ลายดวงหฤทัย ลายลานไพลิน ลายนลินี ลายมณฑารัตน์ ลายพิกุลทิพย์และลายพัชรกมล จากนั้นนำลายที่ได้ไปสานไม้ไผ่ จากนั้นสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน IOC และนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งอภิปรายผลได้ว่า โปรแกรม Geogebra สามารถใช้ออกแบบลวดลายได้ ลายที่ออกแบบนั้นสามารถนำมาสานได้จริง และจากการศึกษาความพึงพอใจในลวดลายของลายสานไม้ไผ่ในกลุ่มประชากรตัวอย่างของผู้ที่สนใจงานจักสาน พบว่า ลวดลายที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ลายมณฑารัตน์ ลายนลินทิพย์ และลายพิกุลทิพย์