วีลเเชร์อำนวยความสะดวกเเก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยการประยุกต์ใช้ระบบ ROS ด้วยโปรแกรม CiRA CORE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักชัช เห็นสุข, ภูดิศ ทัดเทียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตภิษัช ไกรษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวีลแชร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยการประยุกต์ใช้ระบบ ROS ด้วยโปรแกรม CiRA CORE มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาวีลแชร์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบ ROS โดยใช้โปรแกรม CiRA CORE 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของวีลแชร์อัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบ ROS โดยใช้โปรแกรม CiRA CORE ผลการพัฒนา ผลการพัฒนาพบว่า สามารถพัฒนาวีลแชร์โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ให้สามารถควบคุมผ่านจอยสติกได้อย่างสมบูรณ์ด้วยบอร์ด UNO และบอร์ดขับมอเตอร์ L298N และใช้มอเตอร์ขนาด 24V 350W มีผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและขวาได้เมื่อเลื่อนจอยสติกไปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และขวาตามลำดับ และพัฒนาให้วีลแชร์สามารถตรวจจับผู้คนและสิ่งกีดขวาง เเละหลบหลีก โดยใช้ CiRA-CORE ทำให้วีลแชร์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและผู้คนได้ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ