การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในกากถั่วเหลืองประเภทต่างๆที่ย่อยด้วยน้ำคั้นสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลิสรา ชิณภา, พรภวิษย์ นิธิกรกุลกิตติ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส, อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในกากถั่วเหลืองประเภทต่างๆที่ย่อยด้วยน้ำคั้นสับปะรด ( Analysis of protein content in soybean sub categories with pineapple juice ) เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการนำถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ กากถั่วเหลืองที่มาจากการทำน้ำเต้าหู้ โดยทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า กากถั่วเหลืองที่ได้สามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยข้อแตกต่างจากโครงงานเดิมคือทางผู้จัดทำเลือกเปรียบเทียบกากถั่วเหลืองใน 2 ประเภท คือ 1.กากที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลือง 2.กากที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองและเปลือกถั่วเหลือง และเลือกใช้น้ำคั้นจากสับปะรดเพียงส่วนเดียว คือ ผลสับปะรด เพื่อศึกษาว่ากากถั่วเหลือประเภทใดละลายในน้ำคั้นสับปะรดและให้ปริมาณโปรตีนมากกว่ากัน เมื่อเทียบในปริมาณที่เท่ากัน โดยนำกากถั่วเหลืองทั้ง 2 ประเภทไปแช่น้ำคั้นสับปะรดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ( AOAC2016 ) พบว่ากากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ละลายในน้ำคั้นสับปะรดมีปริมาณโปรตีนมากกว่ากากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองจากเมล็ดและเปลือกถั่วเหลือง