การคำนวณอารมณ์ตอบสนองต่อเพลงด้วยทฤษฎีดนตรีและการจำลองทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชา วนิชเวชารุ่งเรือง, เตชทัต สกุลศักดิ์, ชยณัฎฒ์ กมลเดชเดชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดี่ยว ใจบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานเพื่อวิเคราะห์อารมณ์ตอบรับของมนุษย์ต่อเพลง โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีซึ่งสามารถบอกความรู้สึกที่ได้จากกลุ่มโน้ต มาประกอบกับการจำลองทางคณิตศาสตร์ที่จำลองกลุ่มโน้ตเมื่อเล่นต่อกันหลาย ๆ กลุ่มเป็นเพลง นำมาซึ่งฟังก์ชันหนึ่ง ซึ่งฟังก์ชันนี้ จะประมวลโน้ตดนตรี เพื่อส่งออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 3 อย่าง ได้แก่ ความสุขของเพลง (Happiness) ความตื่นเต้นของเพลง (Excitement) และความน่ากลัวของเพลง (Fear)