Fresnel Lens เตาสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชิตา โต๊ะหมอ, อินทิรา ชัยสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรัตน์ สุวรรณศรี, ฐิติพร จิราธนทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง Fresnel Lens เตาสุริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ 2)สร้างอุปกรณ์ในการนำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 3)ศึกษาการสร้างกระแสไฟฟ้าจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยนำแผ่น Fresnel Lens ขนาด 50 นิ้ว มาใช้เป็นตัวรวมแสงอาทิตย์ และนำกล่องโคมไฟ spot light ขนาด 29x41x14 เซนติเมตร มาเป็นตัวรับแสงและสะสมพลังงานความร้อนแบบเรือนกระจก ได้ทำการทดลองนำน้ำอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส บรรจุในขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร แล้วนำไปไว้ในกล่องโคมไฟ spot light ใช้แผ่น Fresnel Lens รวมแสงมายังกล่องโคมไฟ พบว่า อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนจากอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็น 74 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 45 นาที และเมื่อนำไข่ไก่ 1 ฟอง ใส่ในชามมีน้ำปริมาตร 0.1 ลิตร ไปต้มในกล่องโคมไฟ spot light พบว่า ไข่สุกในเวลา 12 นาที ยังพบอีกว่า เมื่อนำชุดแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกมารับแสงจากแผ่น Fresnel Lens พบว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุก ๆ นาทีและเมื่อเวลาผ่านไป 8 นาที ได้ค่าความต่างศักย์ 1.13 โวลต์ ทำให้ชุดวงจรชาร์จแบตเตอรี่เริ่มทำงานได้