การศึกษาผลของสารไดออสคอรีนจากกลอยต่อแมลงศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรากร โพธิ์ทรัพย์, นฤมล ผิวจันทร์สด, เสกสรร สุวรรณสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทพงษ์ เกษรศุกร์, กนกอร ชำนาญกิตติศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านดอนกลอย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบพืชในท้องถิ่นที่มีสารไดออสคอรีนจากหัวกลอยและสารแคลเซียมออกซาเลตจากหัวบุก ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาพืชในท้องถิ่นที่มีสารไดออสคอรีน จากหัวกลอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช 2) เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชจาก สารไดออสคอรีนจากหัวกลอยที่มีน้ำหนักหัวแตกต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้สารสกัด ไดออสคอรีนจากหัวกลอย ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดในแปลงนาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว และสวนมะนาว โดยการเปรียบเทียบระยะเวลาการตายของแมลงศัตรูพืช

จากการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชของสารไดออสคอรีนจากหัวกลอยที่มีน้ำหนักหัวแตกต่างกัน พบว่า หัวกลอยที่มีน้ำหนัก 1,000-1,500 กรัม มีจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชมากที่สุด รองลงมาคือหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 500-1,000 กรัม และหัวกลอยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตามลำดับ และการศึกษาเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้สารไดออสคอรีนที่สกัดจากหัวกลอย ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดในแปลงนาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว และสวนมะนาว พบว่า เมื่อนำสารสกัดไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว และสวนมะนาว ที่พบแมลงศัตรูพืช แปลงละ 5 ลิตร พื้นที่ขนาดแปลงละ 1x5 เมตร ฉีดพ่นในเวลา 06.00 - 07.00 น. ฝนไม่ตก และทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง พบว่า แมลงศัตรูพืชในแปลงนาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว และสวนมะนาว มีปริมาณแมลงศัตรูพืชน้อยลง