การทำบรรจุภัณฑ์ชีวภาพด้วยสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งเเละพืชตระกูลถั่วเพื่อเเก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเเละปัญหาการเสื่อมสภาพของดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ บุญแสง, ทัชชกร ป้อมประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่อง การทำพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการเสื่อมสภาพของดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจากเปลือกกุ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษเหลือใช้กับแป้งมันสำปะหลัง ดำเนินการทำโดยการนำเปลือกกุ้งมาสกัดเอาสารไคโตซาน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปในลักษณะต่างๆ เช่น ถุง กระถางต้นไม้ เป็นต้น จากการทดลองทางคณะผู้จัดทำพบว่า พืชที่ปลูกด้วยกระถางต้นไม้ที่ทำจากไคโตซานมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีกว่าพืชที่ปลูกด้วยกระถางต้นไม้แบบทั่วไป และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษเหลือใช้กับแป้งมันสำปะหลัง ดำเนินการทำโดยการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับน้ำจนเปื่อย แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นนำมาผสมกับแป้งมันสำปะหลังและเม็ดถั่ว ขึ้นรูปแล้วนำไปวางไว้ที่บริเวณผิวดิน จากการทดลองทางคณะผู้จัดทำพบว่า บริเวณที่นำบรรจุภัณฑ์ไปวางทิ้งไว้มีปริมาณสารอาหารและแร่ธาตุในดินมากกว่าบริเวณอื่นๆ เพราะพืชตระกูลถั่วมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน จึงทำให้ดินบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า เราสามารถนำบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในหลายๆด้าน เช่น ด้านการค้า บรรจุภัณฑ์สำหรับไข่ไก่โดยทั่วไปตามที่ขายกันตามท้องตลาดบรรจุภัณฑ์จะทำมาจากแผงกระดาษและปิดด้วยแผ่นพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับนวัตกรรม