การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา cascade decarbonylative/decarboxylative โดยใช้แพลเลเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สู่การออกแบบการสังเคราะห์สาร polycyclic aromatic hydrocarbons

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ จตุภูมิเดชา, ธาวินธรณ์ เหง้าพรหมมินทร์, บรมคุณ หลาบหนองแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาร twisted polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องด้วยคุณสมบัติทาง optoelectronics ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น organic field - effect transistors (OFET), organic solar cells, superconductivity, และ psuedocapacitors เป็นต้น โดยคณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาการกลไกการสังเคราะห์สาร twisted PAHs ผ่านปฏิกิริยา palladium - catalyzed cascade [4+3] decarbonylative/decarboxylative annulation ด้วยวิธีการจำลองทางด้านโมเลกุลแบบ DFT ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางโมเลกุลและหากลไกการเกิดปฏิกิริยา การศึกษาปฏิกิริยาดังกล่าว สามารถทำให้เราออกแบบตัวลิแกนด์ที่มาเกาะให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวได้เร็วมากขึ้น และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง OFET หรือ organic solar cell ในอนาคตได้