ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์จากต้นมะไฟจีนในการตรวจวัดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัฏฐิราช รงค์ภักดี, อนัญญา อุ่นธรรม, แพรนวล เรืองวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัฐภัทร ศาสตร์สุภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สกัดสารจากต้นมะไฟจีน (Clausena lansium (Lour.) Skeels) เพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาโดยสารสกัดสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์ฟลูออเรสเซนต์โดยมีคาร์บาโซล (carbozole) เป็นหมู่ให้สัญญาน (fluorophore) และมีหมู่ NH และ OH ในการจับเข้าทำปฏิกิริยากับฟลูออไรด์ไอออนผ่านการเกิดพันธะไฮโดรเจน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ตรวจวัดฟลูออไรด์เชิงคุณภาพและตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฟลูออไรด์ในน้ำตัวอย่างจริงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์โดยเริ่มต้นจากการสกัดสารกลุ่มคาร์บาโซลด้วยตัวทำละลาย (เอทานอล) ก่อนที่จะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดฟลูออไรด์จากความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ ค่าพีเอชที่เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา และผลของตัวทำละลายจำนวน 5 ชนิดได้แก่ เอทานอล เมทานอล อะซีโตน ฟอร์มัลดีไฮด์และน้ำ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการเกิดพันธะไฮโดรเจนของฟลูออไรด์ไอออน ทางผู้พัฒนาคาดหวังในการส่งเสริมการใช้เซนเซอร์ชีวภาพทางเลือกที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับชุมชนและสามารถประยุกต์ความรู้การต่อยอดการเลือกใช้เซนเซอร์ชีวภาพในอนาคต