เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพและฝึกกล้ามเนื้อหายใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิคลาศ สาดาเร่, ถิรพิทย์ บินโต๊ะหีม, สฟีณีย์ ลอตันหยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์