เทคนิคการกระตุ้นมะนาวแป้นพิจิตร(Citrus aurantifolia Swingle) ออกนอกฤดู เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพงษ์ ขันแข็ง, อัมรินทร์ นันทอินทร์, ปภัสรา บุตตะวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา สุ่มมาตย์, วีระชัย วรรณวิชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในช่วงหน้าแล้ง ในพื้นที่ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณผลผลิตของมะนาวลดลง และมีราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับดินส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชื้นได้น้อย ธาตุอาหารต่ำ และมีน้ำใช้อย่างจำกัด คณะผู้จัดทำจึงสนใจแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาเทคนิคการกระตุ้นมะนาวแป้นพิจิตร(Citrus aurantifolia Swingle) ออกนอกฤดู เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 1) เพื่อศึกษาสมบัติดินที่เหมาะสมกับการออกดอกและผลของมะนาว 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติ ที่ส่งผลต่อการออกดอกและผลของมะนาว 3) เพื่อศึกษาแผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูV2 ที่มีผลต่อสมบัติดินที่เหมาะสมต่อการออกดอกและผลของมะนาว โดย ศึกษาสมบัติดินบริเวณสวนมะนาวของเกษตรกร พบว่า สมบัติดินบริเวณสวนมะนาวของเกษตรกรทั้ง 2 บริเวณ มีค่า pH ธาตุอาหาร NPK และอุณหภูมิดินที่ใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ส่วนความชื้นดิน สวนมะนาวที่ปลูกโดยบ่อปูนซีเมนต์มีความชื้นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากกว่าสวนที่ปลูกแบบปกติ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินกับจำนวนการติดผลของมะนาว พบว่า การให้น้ำต้นมะนาวในปริมาณ 1500 cm3 /วัน ส่งผลให้มะนาวติดผลได้มากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการให้ต้นมะนาวในปริมาณ 1000 และ1500 cm3 /วัน (ความชื้นดินอยู่ระหว่าง 44.67-54.67%) พบว่า มีจำนวนการติดผลของมะนาวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จากการใช้แผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูแต่ละอัตราส่วน พบว่า แผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูแต่ละอัตราส่วนส่งผลต่อสมบัติดินที่แตกต่างกัน โดยการใช้แผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูผสมปุ๋ยเคมี และแผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูผสมปุ๋ยเคมี และเชื้อราไตรโคเดอร์มาส่งผลต่อสมบัติดินเหมาะสมต่อการปลูกพืชมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างการใช้แผ่นคลุมคลุมดินจากใบก้ามปูผสมปุ๋ยเคมี และแผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูผสมปุ๋ยเคมี และเชื้อราไตรโคเดอร์มา พบว่า ส่งผลต่อสมบัติดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น แผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูผสมปุ๋ยเคมี และเชื้อราไตรโคเดอร์มา คือแผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูV2 เพราะมีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ช่วยในเรื่องการย่อย และการป้องกันโรคของพืชจากทางดิน เมื่อปลูกมะนาวโดยใช้ระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติร่วมกับแผ่นคลุมดินจากใบก้ามปูV2 พบว่า สามารถควบคุมความชื้นดินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแก่การปลูกมะนาว คือ ความชื้นอยู่ในระดับ 45-55 % และส่งผลให้ต้นมะนาวติดดอกและผลมากกว่าการปลูกแบบเกษตรกร ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของผลมะนาวมีค่าที่ใกล้เคียงกัน เมื่อศึกษาการควบคุมจำนวนดอกของช่อดอกที่ส่งต่อการเพิ่มผลผลิตของมะนาว พบว่า การปลิดดอกของมะนาว 2 ดอก ส่งผลให้มะนาวติดผลได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางของผลมะนาวจากการทดลองที่แตกต่างกัน พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อศึกการใช้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากหยวกกล้วยที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตของมะนาว พบว่า การปลูกมะนาวแล้วฉีดพ่นฮอร์โมนฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากหยวกกล้วยส่งผลให้ต้นมะนาวติดดอกและผลได้มากกว่าการปลูกมะนาวแบบเกษตรกรทั่วไป