การพัฒนาไฮโดรเจลจากกล้วยหินเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภาณ ไชยศรี, ธรรมปพน พิมเสนศรี, ภัทรวดี ยอดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการพัฒนาไฮโดรเจลจากกล้วยหินเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมแป้งจากกล้วยหินเพื่อศึกษาอัตราส่วนในการทำไฮโดรเจลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากแป้งกล้วยหิน ในการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการทำไฮโดรเจลจากแป้งกล้วยหิน โดยการนำแป้งไปแช่กรดซิตริกที่มีความเข้มข้น 0.1 % เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงนำไปเข้าอบ นำไปบดและกรอง  แล้วจึงนำผงแป้งที่ได้มาทำให้โดรเจล โดยมีการผสมบอแรกซ์เป็นตัวประสาน โดยใช้อัตราส่วน 1 : 0.5 , 1 : 1 , 1 : 1.5 แล้วจึงนำไฮโดรเจลที่ได้ มาวัดความชื้นโดยการนำไฮโดรเจลใส่ในดิน

จากการศึกษาพบว่ากล้วยหินที่นำมาทำแป้งในอายุที่ต่างกันผลที่ให้ออกมามีลักษณะที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ซึ่งเมื่อนำไปทำไฮโดรเจลในอัตราตราส่วน 1 : 0.5 , 1 : 1 , 1 : 1.5 จะพบว่าไฮโดรเจลในอัตราส่วน 1 : 0.5 เหมาะแก่การนำมาทำไฮโดรเจลที่สุดเนื่องจากมีลักษณะยืดหยุ่นสูง มีความหนืดสูง และไม่ค่อยติดมือ อีกทั้งการดูดซับน้ำของไฮโดรเจลในอัตราส่วน 1 : 0.5 มีอัตราการดูดซับนํ้าที่สูงกว่าอัตราส่วน 1 : 1 และ 1 : 1.5 โดยเมื่อนำต้นดาวเรืองที่นำไปปลูกด้วยดินผสมไฮโดรเจล มาวัดผลกับดินเปล่าที่ไม่รดน้ำ จะพบถึงความเปลี่ยนแปลงในหน้าดิน คือหน้าดินที่ไม่ผสมกับไฮโดรเจลและไม่รดนํ้ามื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ดินที่ไม่ได้รดนํ้าเริ่มมีการแห้งมากกว่าดินที่ผสมไฮโดรเจล อีกทั้งดอกดาวเรืองที่ปลูกด้วยดินผสมกับไฮโดรเจลมีความเหี่ยวแห้งน้อยว่าดินที่ไม่ผสมไฮโดรเจล