การเพิ่มปริมาณในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะโดยการปรับเปลี่ยนรูปร่าง คุณสมบัติ และชนิดของสารเรืองแสงที่สกัดจากธรรมชาติของ Luminescent Solar Concentrator

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ธนลิขิต, ธนภัทร ชุนอนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศวร์ เกตุอุบล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Since the demand for cheap and high efficiency alternative energy has been increased throughout the years, scientists and innovators try to develop and find new ways to increase the efficiency of alternative energy products. The energy harvester which is well-known since 19th century is solar cell. Most researchers are aiming to develop materials inside solar cells. For example, improving the electrical conductivity of the light absorber and increasing the number of layers in the solar cell. Nevertheless, enhancing the efficiency by combining the solar cell with other devices is also an alternative way which should be considered. This project then have a purpose to create the luminescent solar concentrator or Art Box, this device can be inserted the photovoltaic cell, and can gather light and point it on photovoltaic cell. This can help the solar cell absorbing more light intensity for transforming solar energy into electrical energy by using the properties of luminescent solution that can be extracted from natural compounds and this will be painted on the concentrator. The benefits of Art Box are low cost, eco-friendly and effectively to boost the efficiency of the solar cell. This research will investigate the shapes of the concentrator, types of the extracted natural compound, and the mediator materials which might affect the absorbed light spectrum and amount of electricity in the solar cell. The data from investigation will be used to design and create the high efficiency compound for solar cell innovation.