แผ่นดันทรงรองเท้าจากกาบไผ่และถ่านกัมมันต์เพื่อช่วยดูดซับความชื้นในรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาทิพย์ ทิพยาวงศ์, ทรงสิทธิ์ พันเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิภา เกตุทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตอนที่1 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกาบไผ่และถ่านกัมมันต์ในการขึ้นรูปแผ่นดันทรงรองเท้า โดยจะขึ้นรูปแผ่นดันทรงรองเท้าในอัตราส่วนของกาบไผ่และถ่านกัมมันต์ที่แตกต่างกันในแต่ละชุดการทดลอง (ใส่ถ่านกัมมันต์ร้อยละ 0,15,30 และ 45 ของปริมาณเยื่อกาบไผ่) นำไปวัดความแข็งแรงด้วยเครื่องวัดแรงดึง แล้วนำข้อมูลเขียนกราฟ เพื่อศึกษาความแข็งแรงที่เปลี่ยนไปตามอัตราส่วนของกาบไผ่ต่อถ่านกัมมันต์

ตอนที่2 ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดันทรงรองเท้าจากกาบไผ่และถ่านกัมมันต์ โดยจะทดสอบ 1. ความสามารถการดูดซับความชื้น โดยการทดลองการเกิดความชื้นในรองเท้าแล้วใช้เครื่องวัดความชื้นไฮโกรมิเตอร์และการชั่งน้ำหนักของรองเท้าก่อนและหลังการใช้งานแผ่นดันทรงรองเท้าแล้วใช้สูตรวัดความชื้น นำข้อมูลมาเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการวัดความชื้นของแผ่นดันทรงรองเท้าแต่ละอัตราส่วน 2. จำนวนครั้งการใช้งานของแผ่นดันทรงรองเท้า โดยแบ่งเป็นใช้แบบพักตากไว้ในกล่องที่ไม่มีความชื้นก่อนนํากลับมาใช้ซ้ำ และใช้แล้วตากแดดก่อนนํากลับมาใช้ซ้ำ สังเกตลักษณะภายนอกในแต่ละครั้งว่าเปลี่ยนไปอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ และใช้งานได้จํานวนกี่ครั้ง นำข้อมูลมาเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบจำนวนครั้งการใช้งานของแผ่นดันทรงรองเท้าแต่ละอัตราส่วน