การพัฒนาวัสดุภายในลูกประคบสมุนไพรเพื่อรักษาความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริเยนทร์ ชนะพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฑพร มโนใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนฉัตรวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ลูกประคบสมุนไพรใช้การรักษาโดยถ่ายเทความร้อนจากลูกประคบลงผิวหนังซึ่งการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยจึงทำให้ถ่ายเทความร้อนไม่สม่ำเสมอทำให้ผู้ให้การรักษาต้องเปลี่ยนลูกประคบบ่อยครั้งการรักษา จึงอยากพัฒนาวัสดุภายในของลูกประคบสมุนไพรเพื่อรักษาความร้อนให้นานขึ้น