ฟองน้ำดูดซับน้ำมันจากทะลายปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศ​ทิพย์​ ปานทอง, กฤษณะ สุกใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, ลาวัลย์ ศิริสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปนเปื้อนน้ำมันหรือสารแขวนลอยต่างๆจากน้ำทิ้งที่เกิดจากการประกอบอาหารหรือการชำระล้างต่างๆจัดว่าเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งน้ำทิ้งที่ถูกปล่อยส่วนใหญ่เกิดจากบ้านเรือน จำเป็นต้องมีการดักจับไขมันในเบื้องต้น และการบำบัดน้ำทิ้งเหล่านี้ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่สูงและซับซ้อนต่อการใช้งาน จากการศึกษา ทะลายปาล์มเปล่าเป็นวัสดุด้านการเกษตรที่เหลือทิ้งจากขบวนการผลิตน้ำมันปาล์มเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกปาล์มสูงถึง 73.5 ล้านตันในปี 2564 โดยทั่วไปทะลายปาล์มเป็นวัสดุที่มีเส้นใยปริมาณมากถึง 400 กรัมต่อหนึ่งทะลาย มีส่วนประกอบของเซลลูโลส 70.17% และเซลลูโลสมีเป็นวัสดุที่มีรูพรุน มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันสูง มีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็ง ทำให้ยากต่อการนำมาใช้งาน ราคาจำหน่ายมีมูลค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ทะลายปาล์ม คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดซับน้ำมันจากวัสดุดูดซับที่ได้จากทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายและเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากจากเกษตรกรปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันให้มีปริมาณมากที่สุด และสามารถลดปริมาณน้ำมันหรือสารแขวนลอยต่างๆที่ปล่อยจากครัวเรือนได้