การพัฒนาถุงมือแปลภาษามือเป็นข้อความโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทธมนต์ เมฆธน, ญาณิกา เซียวศิริกุล, ธัญพร ขาวพลัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกิดความไม่สะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการพูดและคนปกติ เนื่องจากมีคนจำนวนไม่มากที่เข้าใจภาษามือและล่ามภาษามือไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้พิการ ทำให้เป็นการปิดโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มคนเหล่านี้ คณะผู้จัดทำจึงมีความต้องการพัฒนาอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการแปลภาษามือของไทยเป็นข้อความภาษาไทย โดยอุปกรณ์คือถุงมือซึ่งติดกับเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือและการงอของนิ้วเพื่อจำแนกคำ ทดลองทำท่าทางต่างๆให้อุปกรณ์จำแนกและแปลเป็นข้อความ คาดว่าอุปกรณ์จะสามารถแปลคำศัพท์ออกมาได้แบบไม่ต่อเนื่อง