แผ่นพลาสติกชีวภาพคลุมดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา ลาภภิญโญ, อรกานต์ สิมมะวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก แต่ในหลายๆปีที่ผ่านมาเกษตรกรมักประสบปัญหาภัยแล้งก่อให้เกิดภาวะขาดทุน แนวทางในการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือการนำพลาสติกคลุมดินมาใช้เพื่อรักษาความชื้นในดินซึ่งภายหลังการใช้งานพลาสติกคลุมดินจะถูกนำมาทิ้งกลายเป็นพลาสติกทางการเกษตรที่มีปริมาณมากและมีระยะเวลาในการย่อยสลายซึ่งปัญหาจากขยะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งมลพิษทางกลิ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดมาจากปัญหาขยะ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้คิดค้นผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากชานอ้อยและผักตบชวา เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดมีเซลลูโลสเป็นจำนวนมากซึ่งเซลลูโลสมีความเหนียวสามารถที่จะทำให้ยึดประสานทำเป็นแผ่นได้โดยการนำน้ำยางพารามาช่วยเป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูป พลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ง่ายเมื่อย่อยสลายแล้วจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี ผลิตภัณฑ์แผ่นคลุมดินจากพลาสติกชีวภาพนอกจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกร