นวัตกรรมแผ่นตาข่ายปิดแผลผสานด้วยโปรตีนที่สกัดได้จากเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา ปาสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยและโปรตีนของเส้นใยไหมอีรี่(Samia spp.) ที่มีองค์ประกอบหลักของโปรตีน 2 ชนิด คือ ไฟโบรอินที่เป็นองค์ประกอบหลักในรังไหมประมาณ 70% เป็น โปรตีนเส้นใยชนิดที่ไม่มีขั้ว และเซริซิน ประมาณ 20-30% ของรังไหม ( Hyogo, 1979 อ้างอิงใน กนกพร พลเยี่ยม และสินีนาฏ ศิริ, 2556 ) ซึ่งพบว่าโปรตีนทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ และด้วยคุณสมบัติอื่นๆ จึงคาดการณ์ได้ว่าสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับปิดแผลที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และยังเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากไหมอีรี่(Samia spp.) ซึ่งเป็นไหมป่าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและสามารถเลี้ยงได้ครบวงจร มีความทนทานกว่าไหมพื้นบ้านและมีองค์ประกอบของโปรตีนเช่นเดียวกับของไหมพื้นบ้านแต่เส้นใยยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในอุตสาหกรรมสิ่งทอปัจจุบัน โดยนำมาทดลองเพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผลซึ่งอาจมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวัสดุปิดแผลที่มีราคาสูงได้ โดยผลิตออกมาในรูปของตาข่ายและผสานด้วยโปรตีนที่สกัดได้จากเส้นใย เพื่อศึกษาผลของการใช้แผ่นตาข่ายปิดแผลที่ผลิตจากเส้นใยไหมอีรี่และโปรตีนไฟโบรอีน กาวเซรีซีนที่สกัดจากเส้นใยไหมอีรี่ เพื่อศึกษา ความถี่ตารางของแผ่นตาข่ายปิดแผลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ปิดแผลและ ศึกษาประสิทธิภาพในการยึดเกาะบาดแผล ระบายอากาศ การรักษาความชุ่มชื้นให้ไอน้ำผ่านเข้าออกในปริมาณที่เหมาะสม และความสามารถในการลอกออกจากแผลได้ง่ายของแผ่นตาข่ายปิดแผล