เตาอบปิ้งย่างระบบไฟฟ้าที่มีฉนวนจากเถ้าชานอ้อยเป็นผนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ สุวรรณวงษ์, ปิยณัฐ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันโชค ขวัญเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาอบปิ้งย่างระบบไฟฟ้าที่มีฉนวนจากเถ้าชานอ้อยเป็นผนัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อศึกษาผลของชนิดวัสดุประสานเถ้าชานอ้อยที่มีผลต่อการเก็บรักษาอุณหภูมิ 2). เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของวัสดุประสานเถ้าชานอ้อยที่มีผลต่อการเก็บรักษาอุณหภูมิ 3). เพื่อศึกษาผลของความหนาของเถ้าชานอ้อยต่อระยะเวลาการเดือดของน้ำ ปริมาตรของน้ำที่ระเหยและปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ โดยศึกษาวัสดุประสาน 3 ชนิด คือ แป้งเปียก ดินเหนียว ปูนปาสเตอร์ อัตราส่วนวัสดุประสานต่อเถ้าชานอ้อยต่างๆกันเพื่อนำไปเป็นผนังในเตาอบปิ้งย่างระบบไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มระยะเวลาการเดือดของน้ำ ปริมาตรน้ำที่ระเหย และลดปริมาณหลังงานที่ใช้