สารจับตัวยางของน้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาภา บุญราชแขวง, ภัคจิรา แสงเพชร, กนธิชา ช่วยชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารจับตัวยางของน้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ เป็นการศึกษาของเศษผลไม้ที่เหลือทิ้งทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ส้มเขียวหวาน Citrus reticulate, ตะลิงปลิง Averrhoa bilimb, สับปะรด Ananas comosus ในการทำผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ เพื่อหาสารจับตัวยางจากผลไม้ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้กรดฟอร์มิกที่มีราคาค่อนข้างสูงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1. เพื่อศึกษาน้ำหมักชีวภาพของผลไม้แต่ละชนิดที่มีผลต่อการแข็งตัวของยางพารา การทดลองที่ 2 หาสารจับตัวยางจากผลไม้ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้กรดฟอร์มิกที่มีราคาค่อนข้างสูงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนของกรดฟอร์มิกต่อน้ำยางพาราที่แตกต่างกัน